เว็บไซต์ของระบบสอบ KULAM https://exam.kaset.online

Account ที่ใช้ login

 1. นิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้ @ku.th
 2. กดปุ่ม Sign in

ข้อตกลงการสอบแบบ Online Onsite @ KU (การจัดสอบโดยใช้อุปกรณ์ที่นิสิตนำมาเองในห้องสอบที่มหาวิทยาลัยจัดให้)

 • ให้นิสิตนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาเอง เพื่อความสะดวก ลำดับอุปกรณ์ที่ควรนำมาใช้เรียงลำดับความเหมาะสมมากที่สุด เป็นดังนี้

  อันดับ 1 : SmartPhone + เข้าเน็ตได้ (จากซิม) + Power Bank สำรองไฟ

  อันดับ 2 : iPad หรือ Tablet + เข้าเน็ตได้ (จากซิมหรือจาก wifi hotspot ก็ได้) + Power Bank

  อันดับ 3 : Laptop + เข้าเน็ตได้ (จากซิมหรือจาก wifi hotspot ก็ได้) และแบตเตอรี่ต้องอยู่ได้นานกว่า 3 ชั่วโมง
 • ก่อนการสอบจริง นิสิตต้องทำการเข้าไปทดลองสอบชุดข้อสอบจำลองที่แต่ละรายวิชาจัดให้ เพื่อให้แน่ใจว่าตนเองมีชื่ออยู่ในการสอบแล้ว ตนเองสามารถเข้าระบบได้ และอุปกรณ์สามารถใช้งานได้จริง หากนิสิตไม่เคยเข้าไปทดลองสอบก่อนการสอบจริงแล้วมีปัญหาในการสอบ กรรมการคุมสอบอาจจะไม่พิจารณาช่วยเหลือกรณีของท่าน
 • หากนิสิตไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่สามารถนำมาใช้สอบแบบ Online Onsite @KU ได้ นิสิตสามารถเข้าสอบได้ที่ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยแจ้งอาจารย์ประจำวิชาให้ทราบก่อนการสอบ อย่างน้อย 5 วันทำการ (ห้องสอบจะประกาศให้ทราบก่อนวันสอบอีกครั้ง)