การขอลาออกจากการเป็นนิสิต

หากนิสิตต้องการสิ้นสุดการศึกษาในหลักสูตรที่นิสิตกำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน โดยสละสิทธิ์ที่ได้รับและผลการศึกษาที่สะสมมาทั้งปวง เพื่อที่จะไปเข้าศึกษาใหม่ ไม่ต้องการศึกษาต่อ หรือเนื่องด้วยเหตุผลส่วนบุคคลอื่น ๆ นิสิตจะต้องทำเรื่องขอลาออกจากการเป็นนิสิต โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

นิสิตระดับปริญญาตรี

นิสิตระดับปริญญาตรีที่ต้องการขอลาออกจากการเป็นนิสิต ให้ดำเนินการดังนี้

  1. ขอแบบฟอร์มคำร้องขอลาออกจากคณะวิชาที่นิสิตสังกัด หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอลาออกได้ที่เว็บไซต์ https://registrar.ku.ac.th/บริการนิสิต/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  2. เอกสารคำร้องขอลาออกต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับการรับรองยืนยันว่าไม่มีหนี้สินค้างชำระจากหัวหน้าภาควิชาเจ้าสังกัดนิสิต เลขานุการคณะวิชา/วิทยาลัยเจ้าสังกัดนิสิต กองกิจการนิสิต สำนักหอสมุด และได้รับการอนุมัติจากคณบดีคณะวิชา/วิทยาลัยเจ้าสังกัดนิสิต
  3. ยื่นคำร้องขอลาออกได้ที่ งานบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ ฝ่ายทะเบียนและบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ สำนักบริหารการศึกษา ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  4. เจ้าหน้าที่สำนักบริหารการศึกษาบันทึกการลาออกของนิสิต นิสิตจะสูญเสียการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี รวมไปถึงบริการสารสนเทศต่าง ๆ บริการ KU-Google Apps for Education และ KU-Microsoft Office 365 โดยทันที

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อดำเนินการขอลาออกจากการเป็นนิสิต ทั้งนี้ การลาออกของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559