การขอคืนสถานภาพนิสิตและขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า

นิสิตติดต่อทำคำร้องขอคืนสถานภาพนิสิตและขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าที่คณะของตนเอง (ใช้ใบคำร้องขอลงทะเบียนเรียน) โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาค และคณบดีลงนาม และเขียนใบ Ku1 ให้ อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจำวิชาที่จะเรียนลงนาม
ถ้าเอกสารอนุมัติแล้ว นำมาส่งที่ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 สำนักบริหาหรการศึกษา
โดยมีค่าปรับคืนสถานภาพนิสิต 500 บาท+ ค่าปรับลงทะเบียนเรียนล่าช้า วันละ 50 บาท (โดยเริ่มคิดค่าปรับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 1000 บาท) ค่าปรับสูงสุดไม่เกิน 1500 บาท

นิสิตสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

https://registrar.ku.ac.th/บริการนิสิต/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/