การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการทำเรื่องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สังกัดส่วนกลาง (บางเขน) นิสิตวิทยาเขตกำแพงแสน กรุณาติดตามรายละเอียดจาก กองบริหารการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน คลิกที่นี่

เงื่อนไขและเอกสารประกอบที่ต้องเตรียม

กรณีมีผลการเรียนดีเด่น A 15 หน่วยกิต

ให้นิสิตเตรียมไฟล์เอกสารดังต่อไปนี้

 1. ใบเสร็จรับเงิน KU 2 ของภาคการศึกษาที่นิสิตได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
 2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ต้องเป็นชื่อของนิสิตและรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. ภาพหน้าจอ หรือ Print-to-PDF ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) จากระบบสารสนเทศนิสิต (https://stdregis.ku.ac.th)

กรณีเป็นนิสิตดีเด่นด้านกีฬา ด้านความประพฤติ ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ให้นิสิตเตรียมไฟล์เอกสารดังต่อไปนี้

 1. ใบเสร็จรับเงิน KU 2 ของภาคการศึกษาที่นิสิตได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
 2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ต้องเป็นชื่อของนิสิตและรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. ไฟล์ประกาศมหาวิทยาลัย ที่ประกอบไปด้วยอย่างน้อย (กรณีนิสิตมีไฟล์เต็มสามารถแนบไฟล์เต็มได้)
  1. หน้าแรกของประกาศมหาวิทยาลัย
  2. หน้าแรกของหัวข้อที่นิสิตได้รับการยกเว้น
  3. หน้าที่มีรายชื่อนิสิต และ
  4. หน้าสุดท้ายที่มีลายเซ็นอธิการบดีลงนาม

กรณีนิสิตไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ ชำระเงินเกินยอดปกติ/เต็มจำนวนก่อนประกาศลดหย่อน COVID-19/ลงทะเบียนเรียนแต่พ้นสถานภาพการเป็นนิสิตเนื่องจากเพิ่งทราบผลการถูกคัดชื่อออก

ให้นิสิตเตรียมไฟล์เอกสารดังต่อไปนี้

 1. ใบเสร็จรับเงิน KU 2 ภาคการศึกษานั้น หรือ กรณีไม่สามารถเข้าพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ ให้ถ่ายใบ KU 9 (ใบจ่ายเงินผ่านธนาคาร) ที่ชำระแล้ว หรือ สลิปผลการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน mobile banking แทน
 2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ต้องเป็นชื่อของนิสิตและรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. ภาพหน้าจอ หรือ Print-to-PDF ผลการลงทะเบียนเรียนจากระบบสารสนเทศนิสิต (https://stdregis.ku.ac.th)

ขั้นตอนการยื่นคำร้องฯ ออนไลน์ ในระหว่างสถานการณ์ COVID-19

ให้นิสิต ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วยที่อยู่อีเมล KU-Google (@ku.th) ของนิสิตเท่านั้น โดยให้ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ภายในเนื้อความของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้

 • ชื่อเรื่อง: ขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา รหัสนิสิต 621xxxxxxx
 • เนื้อความ ประกอบไปด้วย:
  • รหัสนิสิต
  • ชื่อ-นามสกุลของนิสิต
  • สังกัดคณะ/วิทยาลัย ภาควิชา สาขาวิชา ชั้นปี
  • หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ
  • เหตุผลในการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • แนบเอกสารตามข้อ 1, 2 และ 3 ให้เรียบร้อย

และส่งอีเมลมาที่ registrar@ku.ac.th (เฉพาะนิสิตบางเขนเท่านั้น!!!) นิสิตวิทยาเขตกำแพงแสน กรุณาติดตามรายละเอียดจาก กองบริหารการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน คลิกที่นี่


ประกาศที่เกี่ยวข้อง:

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา