คู่มือการกรอกข้อมูลในระบบ CHECO

คู่มือการกรอกข้อมูลในระบบ CHECO (ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) 

สามารถศึกษาจากไฟล์ pdf ที่แนบด้านล่างนี้