การขอสอบซ้ำซ้อน

บทนิยาม

ตารางสอบทับซ้อนกัน หมายถึง สถานการณ์ที่นิสิตมีตารางการสอบวัดผลใด ๆ อยู่ในช่วงวันและเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการสอบวัดผลประจำบทเรียน การสอบวัดผลกลางภาค หรือการสอบไล่

การจัดสอบโดยส่วนกลาง หรือการจัดสอบในตาราง หมายถึง การจัดสอบที่รายวิชานั้น ๆ มอบหมายให้คณะกรรมการการจัดสอบกลางภาค และ/หรือ การจัดสอบไล่ เป็นผู้ดำเนินการในการจัดสอบ โดยประกาศวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบส่วนกลางของวิทยาเขต

การจัดสอบนอกตาราง หมายถึง การจัดสอบที่รายวิชานั้น ๆ ไม่ได้มอบหมายให้คณะกรรมการการจัดสอบกลางภาค และ/หรือ การจัดสอบไล่ เป็นผู้ดำเนินการในการจัดสอบ ซึ่งจะไม่มีวัน เวลา และสถานที่สอบปรากฏในตารางสอบส่วนกลางของวิทยาเขต

การขอสอบซ้ำซ้อน หมายถึง การที่นิสิตยื่นคำร้องขอให้คณะกรรมการจัดสอบกลางภาค และ/หรือ การจัดสอบไล่ ดำเนินการจัดสอบต่อเนื่องกันในช่วงเวลาที่นิสิตมีตารางสอบทับซ้อนกัน โดยแยกออกมาจากห้องสอบปกติที่นิสิตต้องเข้าสอบ มาสอบในพื้นที่ที่คณะกรรมการจัดสอบฯ กำหนดไว้ โดยตัดการติดต่อจากภายนอกตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการสอบซ้ำซ้อนกัน

เงื่อนไขการพิจารณาจัดสอบซ้ำซ้อนให้นิสิต

สำนักบริหารการศึกษา (สำนักทะเบียนและประมวลผล เดิม) จะจัดสอบซ้ำซ้อนให้เฉพาะวิชาที่ปรากฏในตารางสอบกลางของวิทยาเขตเท่านั้น (วิชาทั้งหมดที่จะดำเนินการขอสอบซ้ำซ้อนจะต้องเป็นวิชาในตารางสอบกลาง) และนิสิตที่จะขอสอบซ้ำซ้อนจะต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. นิสิตเป็นนิสิตชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร หรือ
  2. รายวิชาที่นิสิตขอสอบซ้ำซ้อนทั้งหมดนั้นเป็นการลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนของหลักสูตรที่นิสิตสังกัด หรือ
  3. เป็นการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่อเนื่องควบคู่กับรายวิชาบังคับก่อนหรือรายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน และได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนจากคณบดีต้นสังกัดแล้ว

หากไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว จะไม่พิจารณาการขอสอบซ้ำซ้อนของนิสิต

ขั้นตอนการดำเนินการส่งคำร้องขอสอบซ้ำซ้อน

  1. ให้นิสิตติดต่อที่ งานบริการการเรียนการสอนและการสอบ ฝ่ายบริการการเรียนการสอน อาคารระพีสาคริก (ชั้น 2)* เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบก่อนว่านิสิตเข้าข่ายผู้มีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อนตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือไม่
  2. หากนิสิตเข้าข่ายผู้มีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อน ให้นิสิตสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอสอบซ้ำซ้อนให้ครบถ้วน
  3. เมื่อนิสิตได้รับอีเมลตอบกลับจากแบบฟอร์มแล้ว ให้นิสิตสั่งพิมพ์แบบฟอร์มคำร้องขอสอบซ้ำซ้อน นำไปให้อาจารย์ประจำวิชา ทุกรายวิชาลงนามให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง (พร้อมแนบเอกสารทั้ง 3 อย่าง ตามประกาศฯ ข้อที่ 3)
  4. เมื่ออาจารย์ทุกท่านลงนามครบถ้วนทั้งหมดแล้ว ให้นิสิตนำแบบฟอร์มคำร้องขอสอบซ้ำซ้อนกลับมาส่งที่ งานบริการการเรียนการสอนและการสอบ ฝ่ายบริการการเรียนการสอน เพื่อที่คณะกรรมการฯ จักได้พิจารณาในการจัดสอบซ้ำซ้อนต่อไป
  5. ตรวจสอบผลการได้รับอนุมัติจัดสอบซ้ำซ้อน และวัน-เวลาที่สอบ ก่อนถึงสัปดาห์การสอบ 1 สัปดาห์ ณ บอร์ดประกาศหน้างานบริการการเรียนการสอนและการสอบ ฝ่ายบริการการเรียนการสอน

* หมายเหตุ: ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อนุโลมให้นิสิตติดต่อผ่านระบบ AskMe 4.0 KU-OEA ได้ เฉพาะช่องทางการส่งอีเมลมายัง registrar@ku.ac.th เท่านั้น โดยนิสิตต้องใช้ที่อยู่อีเมล @ku.th ในการแสดงตนเพื่อการติดต่อสื่อสาร และให้ระบุรหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สาขาวิชา ของนิสิตให้ครบถ้วนด้วย

About ฝ่ายบริการการเรียนการสอน

ฝ่ายบริการการเรียนการสอน