การปรับปรุงหลักสูตร/เปิดหลักสูตรใหม่ จะต้องมีเอกสารประกอบการเสนอปรับปรุงหลักสูตร/เปิดหลักสูตรใหม่

รูปเล่มหลักสูตร ประกอบด้วย

 1. แบบในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ข้อ 1-7)
  1. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  (หมวดที่ 1-8)
  1. แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ (แบบ วช.มก. 1-1 และ วช.มก. 2-1) (ถ้ามี)
  1. แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา (แบบ วช.มก. 1-2 และ วช.มก. 2-2) (ถ้ามี)
  1. บรรณานุกรมแสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
  1. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

( –การเสนอเปิดหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องจัดทำข้อ 1.1 และข้อ 1.4–)

เอกสารแนบ

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาฯ- มคอ. 02/03/04/06 ตามระดับของปริญญา (ฉบับใหม่ตามเกณฑ์ 2558)       (มคอ.02-ปริญญาตรี    มคอ.03-ประกาศนียบัตรบัณฑิต   มคอ.04-ปริญญาโท    มคอ.06- ปริญญาเอก)

l แผนภูมิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

m แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ที่เกี่ยวข้องข้างต้น (j-k-l)

n รายงานวิจัยสถาบันฉบับเต็ม และ/หรือ สรุปผลจาก มคอ.7

o รายงานการประชุมของผู้ใช้ร่วม (กรณีหลักสูตร/รายวิชามีผู้ใช้ร่วมกัน)

p บันทึกข้อความ เสนอหลักสูตรโดยระบุข้อความว่าหลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาระดับคณะ/วิทยาเขตเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งที่……../25….. เมื่อวันที่…………………………..

q กรณีหลักสูตรมีประกาศ มคอ. 1 อย่างเป็นทางการแล้ว ให้แนบสำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มคอ. 1 สาขา …. ด้วย

‰ กรณีมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นชาวต่างชาติ  ให้แนบสัญญาจ้าง

กรณีการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร ไม่เปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ) ให้จัดทำตามแบบฟอร์ม สมอ. 08 (ไม่ต้องจัดทำเอกสารหลักสูตรเต็มรูปแบบ)