แจ้งความประสงค์ขอรับนิสิตเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ต้องการติดต่อ/แจ้งความประสงค์ขอรับนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไรบ้าง

สถานประกอบการที่มีความประสงค์ขอรับนิสิตเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

สถานประกอบการต่าง ๆ ที่ประสงค์จะขอรับนิสิตเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสามารถเสนองานผ่านอีเมล registrar@ku.ac.th โดยต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  1. โปรไฟล์ของบริษัท
  2. ตำแหน่งงานและลักษณะงาน (Job Description)
  3. สวัสดิการของนิสิตสหกิจศึกษา
  4. สาขาวิชาที่ต้องการนิสิตเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  5. จำนวนนิสิตที่ต้องการรับเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  6. ระยะเวลาในการให้นิสิตเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

About ฝ่ายบริการการเรียนการสอน

ฝ่ายบริการการเรียนการสอน