การขอสอบชดใช้ สอบย้อนหลัง

กรณีการสอบชดใช้ หรือขอสอบย้อนหลัง กรณีติดภารกิจ เช่น เกณฑ์ทหาร เกิดอุบัติเหตุ หรืออื่น ๆ ที่ไม่สามารถมาสอบปกติได้ ต้องทำอย่างไร

กรณีการขอสอบชดใช้  ให้ดำเนินการโดยผ่านการดำเนินการดังนี้

  1. ติดต่ออาจารย์ประจำวิชาวิชาเพื่อให้ขอความเห็นชอบ
  2. กำหนดวันสอบให้นิสิตภายใน  30  วัน นับจากวันสอบจริง 
  3. ส่งคำร้องที่สำนักบริหารการศึกษา  โดยมีค่าธรรมเนียม 100 บาท

กรณีที่สอบซ้ำซ้อน หมายถึง การสอบที่มีเวลาตรงกัน  สำนัก ฯ อันที่เกิดจาก

  • นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
  • ลงตามแผนการเรียนปกติแต่มีวิชาสอบที่ตรงกัน  

ทางสำนักจะดำเนินการสอบให้นิสิต