การพิมพ์บรรณานุกรมผลงานของอาจารย์

การพิมพ์บรรณานุกรมผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์พิเศษ จะต้องพิมพ์ในรูปแบบที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) (เดิม: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สกอ.) กำหนดไว้ ดังนี้