ตัวอยางการพิมพ์ปกหลักสูตรฉบับสง สกอ. (ปกแข็งสีขาว)

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ด้านล่าง