1. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือหรือบทความวิชาการ

 

H

 

1

 

..

2. ผลงานวิจัย

 

 

L

 

0.4

M

1 

.. 

N 

0.8 

 

 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

 

 

 

 

 

4.  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

 

 

 

 

….

 

 

 

(ปรับแก้ไขแบบฟอร์ม เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. ในการประชุมครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)