1. ข้อมูลวันอนุมัติหลักสูตร ดูได้จาก ระบบสนับสนุนฯ การขออนุมัติหลักสูตร” บนเว็บไซต์ https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php (หรือเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ฝ่ายบริการการศึกษา)
    2. รายการเอกสารที่ต้องเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร (ดู “คำแนะนำในการจัดทำหลักสูตร” เว็บไซต์ http://eduserv.ku.ac.th/index.php?method=curriculum)
    3. การเรียงลำดับเอกสาร ดังนี้

 

รายการเอกสาร 

หมายเหตุ 

(ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ฝ่ายบริการฯ เมนู “แบบฟอร์ม”) 

1. แบบรายงานฯ มคอ.01-06

รูปแบบตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

 

2. เล่มหลักสูตร ประกอบด้วย

 2.1 แบบในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ

 2.2 แบบ มคอ.2

  2.3 แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่/ปรับปรุงรายวิชา   (ถ้ามี)

– ระดับปริญญาตรี : ใหม่ (วช.มก. 1-1)

                       : ปรับปรุง (วช.มก. 1-2)

– ระดับบัณฑิตศึกษา : ใหม่ (วช.มก. 2-1)

                          : ปรับปรุง (วช.มก. 2-2)

รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

 2.4 คำสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

องค์ประกอบตามที่ประกาศเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่างน้อย 2 คน กรณีมีองค์การวิชาชีพกำกับ อย่างน้อย 1 คน)

 2.5 บรรณานุกรม

ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน รูปแบบตามมาตรฐานสากล (ตามแนวทางที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด) ระยะเวลาของผลงานที่ตีพิมพ์ภายใน 5 ปี

 2.6 ภาคผนวก

 

 2.6.1 กรณีมี มคอ.1 แนบตารางเปรียบเทียบ รายวิชา

กรณีกำหนดรายวิชาแตกต่างจากที่ มคอ. 1 กำหนด

 2.6.2 แนบ MOU หรือหนังสือข้อตกลง

กรณีมีความร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ

 2.6.3 เค้าโครงรายวิชา

ประกอบการเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่/ขอปรับปรุงรายวิชา

    2.6.4 แผนภูมิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ระดับภาควิชา)

 

3สิ่งที่ต้องส่งมาด้วย

 

 3.1 รายงานวิจัยสถาบัน / มคอ.7 (กรณีกรอกข้อมูลครบทุกเรื่องรวมทั้งวิจัยสถาบันแล้ว)

 

– ส่งฉบับคัดย่อและฉบับเต็ม 1 ชุดหลักสูตร 

– หัวข้อวิจัยให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ

– มคอ.7 (กรอกข้อมูลครบทุกเรื่อง) แทนรายงานวิจัยสถาบัน

 3.2 แผ่นบันทึกข้อมูลตามข้อ 1-3

File :  word และ pdf และ scan เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 3.3 แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการศึกษา มก. แล้ว ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ฝ่ายบริการฯ เมนู แบบฟอร์ม

หมายเหตุ : การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ให้ใช้แบบ สมอ. 08 เป็นการปรับปรุงในระดับรายวิชา อาทิ การเปลี่ยนชื่อรายวิชา การเปลี่ยนรหัสวิชา การเพิ่มรายวิชาเลือก และการปรับคำอธิบายรายวิชา โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ