1. รายการเอกสารที่ต้องเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาเปิดหลักสูตรใหม่ (ดู “คำแนะนำในการจัดทำหลักสูตร” เว็บไซต์ http://eduserv.ku.ac.th/index.php?method=curriculum)
    2. การเรียงลำดับเอกสาร ดังนี้

 

รายการเอกสาร 

หมายเหตุ 

(ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ฝ่ายบริการฯ เมนู “แบบฟอร์ม”) 

1. แบบรายงานฯ มคอ.01-06

รูปแบบตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

 

2. เล่มหลักสูตร ประกอบด้วย

 2.1 แบบ มคอ.2

 2.2 แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่

– ระดับปริญญาตรี : ใหม่ (วช.มก. 1-1)

– ระดับบัณฑิตศึกษา : ใหม่ (วช.มก. 2-1)

รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

 2.3 คำสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

องค์ประกอบตามที่ประกาศเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่างน้อย 2 คน กรณีมีองค์การวิชาชีพกำกับ อย่างน้อย 1 คน)

 2.4 บรรณานุกรม

ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน รูปแบบตามมาตรฐานสากล (ตามแนวทางที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด) ระยะเวลาของผลงานที่ตีพิมพ์ภายใน 5 ปี

 2.5 ภาคผนวก

 

 2.5.1 กรณีมี มคอ.1 แนบตารางเปรียบเทียบ รายวิชา

กรณีกำหนดรายวิชาแตกต่างจากที่ มคอ. 1 กำหนด

 2.5.2 แนบ MOU หรือหนังสือข้อตกลง

กรณีมีความร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ

 2.5.3 เค้าโครงรายวิชา

ประกอบการเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่

    2.5.4 แผนภูมิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ระดับภาควิชา)

 

3สิ่งที่ต้องส่งมาด้วย

 

 3.1 รายงานวิจัยสถาบัน

 

– ส่งฉบับคัดย่อและฉบับเต็ม 1 ชุดหลักสูตร 

– หัวข้อวิจัยให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ

 3.2 แผ่นบันทึกข้อมูลตามข้อ 1-3

File :  word และ pdf และ scan เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 3.3 แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการศึกษา มก. แล้ว ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ฝ่ายบริการฯ เมนู แบบฟอร์ม

  1. หมายเหตุ : การเสนอหลักสูตรใหม่ จะต้องได้รับอนุมัติบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา จากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว