ขั้นตอนการดําเนินงานการขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขั้นตอนการดําเนินงานการขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้การดําเนินงานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จงกำาหนดแนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานหลักสูตรเพื่อถือเป็น แนวทางปฏิบัติต่อไปนี้

ขั้นตอนการดําเนินงานการขออนุมัติหลักสูตรและรายวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์