การมอบตัวเป็นนิสิตใหม่

ขั้นตอนการมอบตัวเป็นนิสิตใหม่  มีดังนี้ (ทำเรียงลำดับ)

 1.  การเข้าระบบเพื่อกรอกระเบียนประวัติ ที่  https://student.ku.ac.th/newregis

      TCAS รอบที่ 1-4  สามารถเข้าไปกรอกประวัติได้  วันที่ 14-19 มิ.ย. 2562

      TCAS รอบที่  5    สามารถเข้าไปกรอกประวัติได้  วันที่ 20-25 มิ.ย. 2562

      เอกสารประกอบการกรอกระเบียนประวัติ ดังนี้
       1.1 บัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง  และ บิดา มารดา

       1.2 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

       1.3 ที่อยู่ของตนเอง  และ บิดา มารดา

       1.4 อาชีพและรายได้ของ บิดา มารดา

       1.5 รูปถ่ายของตนเองตามข้อกำหนดการแต่งกายที่ถูกระเบียนของมหาวิทยาลัย (มีตัวอย่างดู)

2.  การลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้งานบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account) 

 ของมหาวิทยาลัย ที่ https://accounts.ku.ac.th (ดำเนินการหลังจากการกรอกระเบียนประวัตินิสิตใหม่เรียบร้อย) ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือนิสิตใหม่ KU79

่่่3.  การชำระเงินค่าธรรมการศึกษาทุกรอบ (TCAS 1-5) วันที่ 20-25 มิ.ย. 2562 Print ใบแจ้งหนี้ (ใบชำระเงิน) ในระบบสารสนเทศนิสิต และนำไปชำระเงินตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4.  กำหนดการมอบตัวนิสิตใหม่และทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ วันที่ 26-28 มิ.ย. 2562 (ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ) รายละเอียดอื่นศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือนิสิตใหม่ KU79

5. เปิดเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

About ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา

ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา เป็นหน่วยงานระดับเทียบเท่าภาควิชาของสำนักบริหารการศึกษา ประกอบไปด้วย 2 งาน ได้แก่ 1. งานรับสมัคร 2. งานแนะแนว