การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา   มีดังนี้ (ทำเรียงลำดับ)

 1.   ต้องเข้าระบบเพื่อกรอกระเบียนประวัติ ที่  https://student.ku.ac.th/newregis

      TCAS รอบที่ 1 -4  ต้องเข้าไปกรอกประวัติวันที่ 14-19 มิ.ย. 62

      TCAS รอบที่  5    เข้าไปกรอกประวัติวันที่ 20-25 มิ.ย. 62

2.  ลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้งานบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account) 

 ของมหาวิทยาลัย ที่ https://accounts.ku.ac.th

่่่3. การชำระเงินค่าธรรมการศึกษาทุกรอบ (TCAS 1-5) วันที่  20-25 มิ.ย. 2562

About ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา

ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา เป็นหน่วยงานระดับเทียบเท่าภาควิชาของสำนักบริหารการศึกษา ประกอบไปด้วย 2 งาน ได้แก่ 1. งานรับสมัคร 2. งานแนะแนว