ตรวจสอบรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 คน / วิชาที่ไม่มีนิสิตลงทะเบียน

ตรวจสอบรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 คน

About ฝ่ายบริการการเรียนการสอน

ฝ่ายบริการการเรียนการสอน