การปลดล็อค

บางเขน/กำแพงแสน : นิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ย สะสมต่ำกว่า 2.00 ต้องเข้าพบ อ.ที่ปรึกษา

ก่อนการลงทะเบียนเรียน เพื่อให้ อ.ที่ปรึกษา เห็นชอบ และปลดล็อคการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ 

➢ ศรีราชา : นิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ย รวมต่ำกว่า 2.00

สามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต

หากมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนหน่วยกิต

รวมแตกต่างไปจากนี้ ให้พบ อ.ที่ปรึกษา

เพื่อปลดล็อกระบบการลงทะเบียนเรียน


กรณีไม่สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ให้เข้าพบหัวหน้าภาควิชาฯ เพื่อดำเนินการผ่านระบบ

About ฝ่ายบริการการเรียนการสอน

ฝ่ายบริการการเรียนการสอน