ขอผ่อนผัน

นิสิตที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียม การศึกษาได้ โดยดำเนินการผ่าน อ.ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา คณบดี ตามลำดับ

1. ให้นิสิตดาวน์โหลดคำร้องทั่วไปที่นี่ 

2. กรอกแบบฟอร์มดังกล่าว ให้อ.ที่ปรึกษา > หัวหน้าภาค > คณบดี ลงนาม

3. นำส่งหน่วยทะเบียนกลาง แต่ละวิทยาเขต

About ฝ่ายบริการการเรียนการสอน

ฝ่ายบริการการเรียนการสอน