About ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา

ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา เป็นหน่วยงานระดับเทียบเท่าภาควิชาของสำนักบริหารการศึกษา ประกอบไปด้วย 2 งาน ได้แก่ 1. งานรับสมัคร 2. งานแนะแนว