การคัดชื่อออก

คำถามที่พบบ่อย

1. นิสิตจะสิ้นสุดสถานภาพด้วยการคัดชื่อออกเมื่อใด

    ตอบ  หลังจากเปิดไปแล้ว 2 สัปดาห์

2. นิสิตจะสิ้นสุดสถานภาพด้วยการคัดชื่อออก 4 ข้อ ดังนี้

    ตอบ  1) ตามข้อ 26.4.6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ความว่า นิสิตผู้ใดไม่ลงทะเบียนเรียนรักษาสถานภาพให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์แรกนับแต่วันเปิดภาพเรียน เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากคณบดีเจ้าสังกัดนิสิต

             2) ตามข้อ 26.4.8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ความว่า ดำรงสถานภาพนิสิตครบกำหนด 2 เท่าของจำนวนภาคการศึกษาปกติที่จำเป็นต้องศึกษา

             3) ตามข้อ 26.4.9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ความว่า นิสิตผู้ใดมีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 ยกเว้นภาคการศึกษาแรกของนิสิตใหม่

             4) ตามข้อ 26.4.10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ความว่า นิสิตผู้ใดมีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.75 เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาแรกของนิสิตใหม่

3. เมื่อสถานภาพสิ้นสุดลงด้วยการคัดชื่อออก นิสิตสามารถขอคืนสถานภาพได้หรือไม่

    ตอบ  นิสิตสามารถขอคืนสถานภาพได้กรณีเดียวเท่านั้น คือ ไม่ลงทะเบียนเรียนหรือไม่ลงทะเบียนรักษาสถานภาพให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์แรก นับแต่วันเปิดภาคเรียน เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากคณบดีเจ้าสังกัดนิสิต

4.    

About ฝ่ายบริการการเรียนการสอน

ฝ่ายบริการการเรียนการสอน