ลาพักการศึกษา / ลาออก

ขั้นตอนการลาพักการศึกษา

1. นิสิตเขียนคำร้อง ลาพักการศึกษา  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/2viHitm

2. ยื่นเอกสารผ่าน อ.ที่ปรึกษา / อ.ประจำวิชา / ภาควิชา / หน.ภาควิชา / คณบดีอนุมัติ  (กรณีลงรายวิชา)

3. ยื่นเอกสารผ่าน อ.ที่ปรึกษา / ภาควิชา / หน.ภาควิชา / คณบดีอนุมัติ  (กรณีรักษาสถานภาพ)

* ยื่นคำร้องที่คณะต้นสังกัด

3. เมื่อผ่านคณบดีต้นสังกัดอนุมัติ นำใบคำร้องส่งที่ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก สำนักทะเบียนและประมวลผล

ลาออกจากการศึกษา

1. นิสิตเขีนนคำร้อง ลาออก  (แบบฟอร์มตามคณะต้นสังกัด)
2. แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
3. เมื่อผ่านคณบดีต้นสังกัดอนุมัติ นำใบคำร้องส่งที่ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก สำนักทะเบียนและประมวลผล

About ฝ่ายบริการการเรียนการสอน

ฝ่ายบริการการเรียนการสอน