ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน

ปริญญาตรี

1. นิสิตเขียนคำร้องทั่วไป

2. แนบเอกสาร KU 3   สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://registrar.ku.ac.th/download/ku3-add-drop-form/

3. ยื่นเอกสารผ่าน อ.ที่ปรึกษา / อ.ประจำวิชา / ภาควิชา / หน.ภาควิชา / คณบดีอนุมัติ

* นิสิตยื่นเอกสารที่คณะต้นสังกัด

ปริญญาโท

1. นิสิตเขียนใบ บว.01 

2. แนบเอกสาร KU 3   สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://registrar.ku.ac.th/download/ku3-add-drop-form/

3. ยื่นเอกสารผ่าน อ.ที่ปรึกษา / อ.ประจำวิชา / ภาควิชา / หน.ภาควิชา / คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ

* นิสิตยื่นเอกสารที่บัณฑิตวิทยาลัย