การลงทะเบียนล่าช้า

ขั้นตอนการลงทะเบียนล่าช้า

ปริญญาตรี

1. นิสิตเขียนใบคำร้องฯ ขอคืนสภาพนิสิต (พร้อมชำระเงิน 500 บาท)

2. นิสิตเขียนใบคำร้องฯ ขอลงทะเบียนล่าช้า

3. แนบใบ KU 1 (คิดค่าปรับเป็นรายวัน)  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://registrar.ku.ac.th/download/ku1-registration-form/ 

4. ผ่าน อ.ที่ปรึกษา / อ.ประจำวิชา / ภาควิชา / หน.ภาควิชา / คณบดีอนุมัติ

* ยื่นที่คณะต้นสังกัดของนิสิต

ปริญญาโท

1. นิสิตเขียนใบคำร้องฯ ขอคืนสภาพนิสิต (พร้อมชำระเงิน 3,000 บาท)

2. นิสิตเขียนใบคำร้องฯ ใบ บว.01

3. แนบใบ KU 1 (คิดค่าปรับเป็นรายวัน)  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://registrar.ku.ac.th/download/ku1-registration-form/ 

4. ผ่าน อ.ที่ปรึกษา / อ.ประจำวิชา / ภาควิชา / หน.ภาควิชา / คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ

* ยื่นที่บัณฑิตวิทยาลัย

About ฝ่ายบริการการเรียนการสอน

ฝ่ายบริการการเรียนการสอน