กรอ. และ กยศ.

นิสิตที่มีหนี้สินค้างชำระ
เนื่องจากกู้ยืมเงิน จากกองทุน กรอ. และ กยศ. ไม่เพียงพอหรือขอผ่อนผันไว้
ต้องชำระเงินให้เสร็จสิ้นก่อน การลงทะเบียนเรียน