1. เกรดในภาคการศึกษาก่อนหน้าไม่สมบูรณ์

 ในกรณีนี้ปัญหาเกิดจากเกรดเทอมต้นออกช้ากว่ากำหนดวันเริ่มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปลาย  ทำให้ระบบไม่สามารถดึงข้อมูลเกรดเทอมล่าสุดได้ แต่ระบบจะดึงข้อมูลเกรดเทอมที่มีลคะแนนสมบูรณ์มาคำนวนแทน  (ระบบจะไม่นำเกรดภาคฤดูร้อนมาคำนวน) 

 

ตัวอย่าง

             การลงทะเบียนภาคปลายปี2561 ไม่ได้เนื่องจากเกรดเทอมต้นปี2561ออกช้ากว่ากำหนดวันเริ่มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปลายปี2561

             ดังนั้นระบบจะคำนวนเกรดจากภาคปลายปี 2560 แทน  เนื่องจากเกรดสมบูรณ์ล่าสุดและไม่นำเกรดภาคฤดูร้อนมาคำนวนในการติดล็อค

             การลงทะเบียนของนิสิตที่เกรดต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

ดังนั้น นิสิตต้องดำเนินการโดยการพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาและปลดล็อคการชำระเงินและทะเบียนในเทอมต่อมา