ปัญหาที่พบ

หากอาจารย์ผู้สอนไม่พบรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้นๆ   –>   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง  

อาจารย์ผู้สอน ** สามารถเปิดรายวิชาที่สอน เพิ่มหมู่เรียน เพิ่มอาจารย์ที่สอน หรือแก้ไขข้อมูลได้เอง ตามเอกสารแนบ  เพื่อให้รายวิชาสามารถจัดทำ มคอ.3/4 เมนู 253 โดยเพิ่มหมู่เรียน และชื่อผู้สอนเท่านั้น ส่วนรายละเอียดการจัดตารางเรียนยังไม่ต้อง  

แนวทางการแก้ไข 

กรณีที่ 1 เพิ่มใหม่ (new)

1. ที่ เมนู 451 หลังจากค้นหารายวิชาแล้วไม่พบ ให้เริ่มเปิดรายวิชาของภาคการศึกษานั้นๆ เองได้

 

2. ค้นหารหัสวิชาจากเล่่มหลักสูตรที่ถูกต้อง โดยคลิกแว่นขยาย เลือกรหัสวิชา_xx เวอร์ชั่นที่ใช้

3.  แล้วใส่หมู่เรียน และเพิ่มอาจารย์ผู้สอน


4. หลังจากกดบันทึกเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่เมนู 253 ได้เลย โดยไม่ต้องกดเสนอพิจารณา 

หมายเหตุ: ** กรณีนี้ระบบอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล ทางบริษัทจึงเปิดให้อาจารย์ผู้สอนมีสิทธิ์แก้ไขเองได้ หลังจากเทอม 2/2561 จะมีการปรับให้เหมาะสมอีกครั้ง 

กรณีที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม (edit)

เพื่อเพิ่มเติมข้อมูล หากพบ popup แจ้งเตือนดังนี้

1. ให้แก้ไขวันสอบเป็นวันที่มากกว่าปัจจุบัน  และวันสอบไล่ห่างกันอีก 1 เดือน เช่น วันนี้วันที่ 15/02/2562  ให้แก้จุดแรกเป็น 15/02/2562 และ จุดที่สองเป็น 15/03/2562

2. แล้วกดปุ่ม บันทึกรายละเอียดข้อมูลวิชาการ

3. จากนั้นจึงเพิ่มข้อมูลหมู่เรียนและอาจารย์ผู้สอนตามปกติ

15 กุมภาพันธ์ 2562