การรวมหมู่เรียนใน มคอ.3 ทำอย่างไร

ที่เมนู 253 มคอ.3 วิชาเดียวกัน เปิดสอนหลายหมู่เรียน แต่ในระบบมีข้อมูลมากกว่า 1 แถว แยกกันอยู่มาให้กรอก หากต้องการรวมหมู่ จัดทำ มคอ.3 ชุดเดียวกัน มีแนวทางอย่างไร

สาเหตุของปัญหา

หลังจากผู้สอนได้จัดทำ มคอ.3 ไปแล้ว แต่มีการเปิดหมู่เรียนเพิ่มขึ้นมาภายหลัง ทำให้รายวิชามีหมู่แยกกันอยู่ 

แนวทางการรวมหมู่เรียน

กรณีที่ 1   มีข้อมูล กำลังจัดทำ และ ยังไม่ได้จัดทำ

1. ให้คลิกเข้าไปที่ตัว กำลังจัดทำ แล้วเข้าไปเลือกหมู่เรียนจากช่องซ้ายให้มารวมกันที่ช่องขวา กด [บันทึก]

 2. เมื่อกลับมาหน้าแรก จะเหลือบรรทัดเดียว ให้คลิก [แก้ไข มคอ.3] และเริ่ม [จัดทำ มคอ.3] ต่อได้เลย

กรณีที่ 2   มีข้อมูล กำลังจัดทำ มากกว่า 1 และ ยังไม่ได้จัดทำ 

1. ให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งของ “กำลังจัดทำ” ที่ไม่ต้องการ แล้วคลิกเข้าไปลบหมู่ออก ให้ช่องขวาว่างเปล่า แล้วกด [บันทึก]
2.  แล้วกลับไปทำเหมือนกรณีที่ 1