ไม่พบรายวิชาที่ต้องจัดทำ มคอ.3 ต้องทำอย่างไร

เนื่องจากระบบใหม่ มีการเชื่อมโยงระบบตารางเรียน (CLS) ในแต่ละเทอม

สาเหตุจากการไม่สามารถจัดทำ มคอ.3 ในภาคการศึกษานั้นๆ  

หากการจัดตารางเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ จะทำให้

  1. ค้นหารายวิชา ที่จะจัดทำ มคอ.3/4 ในภาคการศึกษานั้นๆ ไม่พบรายวิชา  หรือ
  2. ค้นพบรายวิชาใน 253 แต่ม่พบหมู่เรียนที่สอน หรือ
  3. อาจารย์ผู้สอน ไม่สามารถจัดทำรายวิชานั้นได้ เนื่องจากไม่มีชื่อเป็นผู้สอนในเทอมนั้นๆ

แนวทางการแก้ไข   สามารถแก้ไขได้ 2 กรณี ดังนี้

1. แจ้งฝ่ายบริการการเรียนการสอน สทป. ให้จัดตารางเรียนให้

  • จนท.เพิ่มตารางเรียน 451 ให้ เมื่อเสร็จแล้วระบบจะอัพเดทข้อมูลในระบบ 
  • อาจารย์รอการเพิ่มข้อมูลจาก จนท.ให้มาปรากฏและจัดทำ มคอ.3/4 เมื่อค้นพบรายวิชาที่ เมนู 253 หรือ 

2. ผู้ใช้สามารถเพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูลได้เองคลิกดูรายละเอียด (451)