รหัสอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่

ขั้นตอนการขอรหัสอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่

1.ทำบันทึกข้อความผ่านคณะ และเอกสารประกอบ

-เอกสารคำสั่งแต่งตั้งจาก กจน กรณีที่ยังไม่แต่งตั้ง ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน