การแก้ไขคะแนน KU7

ขั้นตอนการแก้ไขคะแนน

1.อาจารย์ผู้สอนหลักเข้าไปแก้ไข KU7 ในระบบเกรดออนไลน์

2.ปริ้น KU7 ผ่านหัวหน้าภาค/คณบดี อนุมัติ

3.นำเข้าคณะกรรมการประจำคณะ อนุมัติ/เห็นชอบ

4.เอกสารประกอบการแก้ไขคะแนน

 -เกณฑ์การให้คะแนน 

 -คะแนนดิบก่อนและหลังการแก้ไข

5.นำส่งสำนักทะเบียนและประมวลผล  เพื่อนำเรียนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณา

6.ฝ่ายประมวลผลนำเข้าระบบเกรดออนไลน์