สามารถดูรายละเอียดได้ที่ 

https://admission.ku.ac.th/