1.  รายวิชาบูรณาการคือ วิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส 999 เท่านั้น หากเป็นรหัสอื่นให้ติดต่อกับทางคณะของรายวิชานั้น

2. ต้องเป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป และต้องลงทะเบียนตามแผนการเรียน เท่านั้น

3. รายวิชาที่สอบซ้ำซ้อนต้องเป็นรายวิชาบูรณาการกับรายวิชาส่วนกลางของมหาวิทยาลัย หากเป็นรายวิชาส่วนกลางหรือรายวิชาบูรณาการ กับรายวิชาของคณะ นิสิตต้องติดต่อกับทางคณะ

4. รายวิชาที่สอบซ้ำซ้อนเป็นรายวิชาบูรณาการทั้ง 2 วิชา ให้นิสิตกรอกเอกสารคำร้องทั่วไป แล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามถึงประธานรายวิชา จากนั้นนิสิตจึงนำไปให้ประธานรายวิชาลงนาม เรียบร้อยแล้วจึงนำมาส่งที่ฝ่ายวิชาบูรณาการ ชั้น 6 อาคารระพีสาคริก (เอกสารคำร้องทั่วไปของได้ที่คณะของนิสิต หน่วยงานการศึกษา) 

5. หากนิสิตไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้น นิสิตต้องติดต่อประธานรายวิชาบูรณาการ หรือ นิสิตต้องเลือก Drop 1 รายวิชาที่สอบซ้ำซ้อน