การลงทะเบียนเรียนของนิสิตต่างสถาบัน

เอกสารที่ต้องเตรียม

-หนังสือส่งตัวนักศึกษาของสถาบันต้นสังกัด

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. นำหนังสือไปลงรับเรื่องที่กองกลาง ตึกอาคารสารนิเทศ50 ลงรับเรื่องการลงเรียนข้ามสถาบัน

2. นักศึกษาเอาใบ ku1 (คลิก) ไปให้อาจารย์ประจำรายวิชาเซ็นต์แล้วนำมาที่ ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น1 ตึกระพีสาคลิก

3. เมื่อชำระเงินเสร็จ แล้วนำให้ฝ่ายการเรียนและการสอน ชั้น2 ลงทะเบียนรายวิชา

About ฝ่ายบริการการเรียนการสอน

ฝ่ายบริการการเรียนการสอน