ขั้นตอนการลงทะเบียนข้ามสถาบัน/ข้ามวิทยาเขต

ขั้นตอนการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปเรียนต่างสถาบัน

1.    ทำใบคำร้องที่คณะ ในเรื่องการลงข้ามสถาบัน โดยผ่านอจ.ประจำรายวิชา,หัวหน้าภาควิชาต้นสังกัดของตนเอง,คณบดี โดยมีเอกสารใบคำร้อง

   และแนบคำอธิบายรายวิชาจากรายวิชาของวิชาต้นสังกัดและคำอธิบายรายวิชาของสถาบันที่ลงทะเบียนเรียน

2.   นิสิตต้องเดินเรื่องเองโดยการนำคำร้องที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ไปส่งเรื่องที่งานสารบัญของสำนักทะเบียนฯลงรับเรื่องส่งมายัง

   ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา

3.   เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษาที่รับผิดชอบ(ติดต่อ คุณธิญาดา เบอร์ติดต่อ 02-1180116  ต่อ 8022) จะดำเนินการในการขอพิจารณาจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประมาณ 1-2 สัปดาห์

4.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการเรื่องเสร็จ จะโทรแจ้งกับนิสิตในการมารับเอกสารส่งตัวไปยังสถาบันที่นิสิตลงทะเบียนไว้

About ฝ่ายบริการการเรียนการสอน

ฝ่ายบริการการเรียนการสอน