ทำไมเอกสารตรวจสอบถึงยังไม่ตอบกลับ

เหตุผลอาจเนื่องมาจาก….

1. เอกสารตรวจสอบฉบับนั้นไม่ถึงสำนักทะเบียนฯ

2. สำเนาตรวจสอบฉบับนั้น  ของตัวบัณฑิตเองไม่ได้จบการศึกษากับทางวิทยาเขตบางเขน 

   ทางต้นเรื่องที่ได้รับจะดำเนินในการส่งตรวจสอบของต้นสังกัดของบัณฑิตที่ส่งมาตรวจสอบอาจจะใช้ระเวลานานกว่า 7 วัน เช่น

   -วิทยาเขตกำแพงแสน

   -วิทยาเขตศรีราชา

   -วิทยาลัยชลประทาน

   -วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

   -วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ

หรืออย่างตรวจสอบในระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก

  -ส่งไปยังต้นสังกัดคณะต่างๆ อย่างภาคพิเศษ (บางคณะทำการตรวจสอบเอง)

  -บัณฑิตวิทยาลัย

         ทั้งนี้สามารถดำเนินการส่งกับต้นสังกัดของนิสิตได้เลย เพื่อลดระยะเวลากระบวนการดำเนินการเดินเรื่องได้

3. ที่อยุ่ในการส่งกลับไม่ชัดเจน เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยส่งจดหมายตามปกติไม่มีบริการส่งแบบลงทะเบียน 

   หรือEMSให้  ดังนั้น ขอความอนุเคราะห์ต้นเรื่องที่ส่งตรวจสอบส่งซองจดหมาย(ปลายทาง) แนบมาด้วย(ถ้ามี)

   เพื่อลดการตกหล่นของ จดหมายของท่าน