การเทียบโอนรายวิชาและการโอนหน่วยกิต สำหรับนิสิตปี 1

การเทียบโอนรายวิชาและการโอนหน่วยกิต สำหรับนิสิตปี 1

     1.  นิสิตที่สอบคัดเลือกเข้ามาใหม่ไม่มีสิทธิ์เทียบรายวิชา ยกเว้นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

          ที่สิ้นสุดสถานภาพนิสิตในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี จึงมีสิทธิ์ขอเทียบรายวิชาที่มีระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C หรือ 2.00

     2.  นิสิตต้องดำเนินการขอเทียบรายวิชา เพื่อยกเว้นไม่ต้องเรียน โดยผ่านความเห็นเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบของหลักสูตร

          และคณบดีเจ้าสังกัดนิสิต และส่งหลักฐานการขออนุมัติต่อคณบดีเจ้าสังกัดนิสิตภายในภาคการศึกษาปกติแรกที่นิสิต

          ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา  *กรณีที่มีความจำเป็นไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

          หลักสูตรและอนุมัติของคณบดีเจ้าสังกัดนิสิต

     3.  นิสิตที่มีการเทียบรายวิชาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม โดยจำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอนนั้น ต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

About ฝ่ายบริการการเรียนการสอน

ฝ่ายบริการการเรียนการสอน