การขอยกเลิกรายวิชาบางตัวที่เทียบโอนมาแล้ว สำหรับนิสิตปี 1

การขอยกเลิกรายวิชาบางตัวที่เทียบโอนมาแล้ว สำหรับนิสิตปี 1

     –  ทำคำร้องขอยกเลิกรายวิชาบางตัวที่เทียบโอนมาผ่านทางคณะ ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาปกติแรก

About ฝ่ายบริการการเรียนการสอน

ฝ่ายบริการการเรียนการสอน