สำหรับนิสิตที่ต้องการลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ต้องมีเงื่อนไขดังนี้

1. ต้องเป็นนิสิตชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร และจะจบการศึกษาในภาคการศึกษานั้นเท่านั้น

2. นิสิตต้องทำคำร้องขอลงทะเบียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต แนบรายงานผลการเรียน และ KU3 (ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถถอนรายวิชาในระบบได้) ให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติ

3. นำคำร้องที่ได้รับการอนุมัติแล้วมายื่นที่ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก

4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ ถ้าตรวจสอบแล้วว่า นิสิตจะจบการศึกษาในภาคการศึกษานั้นจริง จะดำเนินการอนุมัติให้ลงทะเบียนได้ แต่ถ้ายังไม่จบการศึกษาในภาคการศึกษานั้น จะไม่อนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 – 2 สัปดาห์