การนับหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษ ที่ Pass มาแล้ว

การนับหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษ ที่ Pass มาแล้ว

 –  วิชาภาษาอังกฤษ (01355111) นิสิตต้องผ่าน (ได้ P) ทุกคน แต่ไม่นำมานับหน่วยกิตในหลักสูตร

     –  ให้ดูจากหลักสูตรของตนเองว่า ต้องเรียนภาษาอังกฤษกี่หน่วยกิต และให้เริ่มนับหน่วยกิตที่รายวิชา 

        ภาษาอังกฤษ II (01355112) เป็นตัวแรก

     –  ในกรณีที่มีคะแนนภาษาอังกฤษแรกเข้าศึกษาอยู่ในระดับ PASS Eng II,  Eng III  นิสิตจะได้รับการเทียบคะแนน 

        เป็น  จะไม่นำมาคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสม  แต่ให้นับหน่วยกิตในรายวิชาที่ได้ ด้วย

     –  นิสิตต้องเลือกลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 01355xxx ให้ครบถ้วนตามจำนวนหน่วยกิตที่หลักสูตรกำหนด

     –  วิธีการนับหน่วยกิต เป็นดังนี้  

  • 01355111  (ต้อง Pass ทุกคน แต่ไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตร)
  • 01355112  (3 หน่วยกิต)  (นับหน่วยกิต)
  • 01355113  (3 หน่วยกิต)  (นับหน่วยกิต)
  • 01355xxx   (3 หน่วยกิต)  (นับหน่วยกิต)
         รวม  9  หน่วยกิต
 

– ทั้งนี้บางหลักสูตรได้มีการกำหนดให้สามารถเลือกเรียนวิชาภาษาอื่นได้ แต่จะต้องเลือกเรียน ภาษาใดภาษาหนึ่งให้ครบถ้วนตามหน่วยกิตที่กำหนด นิสิตจะต้องดูรายละเอียดจากหลักสูตรของตนเอง เพื่อความถูกต้องด้วย

About ฝ่ายบริการการเรียนการสอน

ฝ่ายบริการการเรียนการสอน