เกณฑ์คัดชื่อออก กรณีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์

1. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ต่ำกว่า 1.50 ยกเว้น ปี 1 เทอม 1 (ภาคการศึกษาแรกของนิสิตใหม่)

2. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ต่ำกว่า 1.75 ติดต่อกัน 2 เทอม ยกเว้น ปี 1 เทอม 1 (ภาคการศึกษาแรกของนิสิตใหม่)

อ้างอิงจาก ข้อบังคับ ป.ตรี 2559 ข้อ 26.4

การดูเกรดเพื่อพิจารณาเกณฑ์พ้นสภาพนิสิต คือ

– ดูจากเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ใช่เกรดเฉลี่ยของเทอมนั้น

– ดูเกรดเฉลี่ยสะสมครั้งแรก ที่ ปี 1 เทอม 2

   ถ้าต่ำกว่า 1.50 ถูกคัดชื่อออกทันที

   ถ้ามากกว่า 1.50 แต่ต่ำกว่า 1.75 ยังไม่ถูกคัดชื่อออก แต่ให้ดูเกรดเฉลี่ยสะสมเทอมถัดไป ถ้าต่ำกว่า 1.75 อีกครั้งติดต่อกัน จะถูกคัดชื่อออก

About ฝ่ายบริการการเรียนการสอน

ฝ่ายบริการการเรียนการสอน