เกณฑ์การได้รับปริญญาเกียรตินิยม

1. ไม่เคย Regrade

2. ไม่ติด F หรือเรียนซ้ำในรายวิชาที่เคยเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) มาก่อน

3. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ตั้งแต่โทษพักการศึกษาขึ้นไป

4. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป สำหรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

    3.25 ขึ้นไป สำหรับเกียรตินิยมอันดับสอง

5. เรียนจบไม่เกินปีที่หลักสูตรกำหนด (นับเฉพาะภาคที่ลงทะเบียนเรียน นิสิตที่เรียนภาคฤดูร้อนต่อจากภาคสุดท้ายของหลักสูตร ไม่ได้เกียรตินิยมนะ)

6. นิสิตที่เทียบโอนจาก ม.เกษตรศาสตร์ มีสิทธิ์ได้เกียรตินิยม หากวิชาที่เทียบได้นั้นมีคะแนนเฉลี่ยระดับเกียรตินิยม แต่จำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอน ต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

อ้างอิงจากข้อบังคับ ป.ตรี 2559 ข้อ 29 การให้ปริญญาเกียรตินิยม

**ติด W ไม่มีผลต่อการได้รับปริญญาเกียรตินิยม (ติดกี่ตัวก็ไม่มีผล เว้นแต่จะติดเยอะจนเรียนไม่ทันตามที่หลักสูตรกำหนด)