การขอใบแปลปริญญาบัตร

ใบแปลปริญญาบัตร (ภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษ) ขอได้เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น

1. เตรียมรูปถ่ายชุดสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวก สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว (ฉบับละ 1 รูป) เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปถ่ายให้เรียบร้อย

2. เตรียมสำเนาปริญญาบัตร พร้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กดบัตรคิว “ยื่นคำร้อง” ที่ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 สำนักทะเบียนและประมวลผล

4. ฟังเรียกคิว เมื่อถึงคิวเข้ารับบริการ ให้แจ้งรหัสประจำตัวนิสิต ประเภทเอกสาร และจำนวนเอกสารแก่เจ้าหน้าที่ที่รับบริการ

5. รอฟังเรียกคิวเดิม เพื่อชำระค่าธรรมเนียม 20 บาท/ฉบับ ยื่นรูปถ่ายแก่เจ้าหน้าที่รับบริการ และรับใบเสร็จรับเงิน

6. การรับเอกสาร กดบัตรคิว “รับเอกสาร”

7. ฟังเรียกคิว เมื่อถึงคิวเข้ารับบริการ ให้ยื่นใบเสร็จรับเงินเพื่อรับเอกสาร

 

ขอก่อน 11.30 น. ได้หลัง 14.00 น. ของวันเดียวกัน

ขอหลัง 14.00 น. ได้หลัง 10.00 น. ของวันทำการถัดไป

About ฝ่ายบริการการเรียนการสอน

ฝ่ายบริการการเรียนการสอน