ใบรับรองฐานะการศึกษา (ใบรับรองสภาพนิสิต) ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

1. เตรียมรูปถ่ายเครื่องแบบนิสิตถูกระเบียบ หน้าตรง ไม่สวมหมวก สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว (ฉบับละ 1 รูป) เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปถ่ายให้เรียบร้อย

2. กดบัตรคิว “ยื่นคำร้อง” ที่ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 สำนักทะเบียนและประมวลผล

3. ฟังเรียกคิว เมื่อถึงคิวเข้ารับบริการ ให้แจ้งรหัสประจำตัวนิสิต ประเภทเอกสาร และจำนวนเอกสารแก่เจ้าหน้าที่ที่รับบริการ

4. รอฟังเรียกคิวเดิม เพื่อชำระค่าธรรมเนียม 20 บาท/ฉบับ ยื่นรูปถ่ายแก่เจ้าหน้าที่รับบริการ และรับใบเสร็จรับเงิน

5. การรับเอกสาร กดบัตรคิว “รับเอกสาร”

6. ฟังเรียกคิว เมื่อถึงคิวเข้ารับบริการ ให้ยื่นใบเสร็จรับเงินเพื่อรับเอกสาร

 

ขอก่อน 11.30 น. ได้หลัง 14.00 น. ของวันเดียวกัน

ขอหลัง 14.00 น. ได้หลัง 10.00 น. ของวันทำการถัดไป