การพัฒนาหลักสูตร

ขั้นตอนการดําเนินงานการขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขั้นตอนการดําเนินงานการขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขั้นตอนการดําเนินงานการขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้การดําเนินงานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จงกำาหนดแนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานหลักสูตรเพื่อถือเป็น แนวทางปฏิบัติต่อไปนี้

1 AttachmentPDFขั้นตอนการดําเนินงานการขออนุมัติหลักสูตรและรายวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.pdf(156 KB)

ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร

รายการเอกสารประกอบ เพื่อเสนอประกอบการพิจารณาขออนุมัติ “ปรับปรุงหลักสูตร”

  1. ข้อมูลวันอนุมัติหลักสูตร ดูได้จาก “ระบบสนับสนุนฯ การขออนุมัติหลักสูตร” บนเว็บไซต์ https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php (หรือเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ฝ่ายบริการการศึกษา)
  2. รายการเอกสารที่ต้องเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร (ดู “คำแนะนำในการจัดทำหลักสูตร” เว็บไซต์ http://eduserv.ku.ac.th/index.php?method=curriculum)
  3. การเรียงลำดับเอกสาร ดังนี้

 

รายการเอกสาร 

หมายเหตุ 

(ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ฝ่ายบริการฯ เมนู “แบบฟอร์ม”) 

1. แบบรายงานฯ มคอ.01-06

รูปแบบตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

 

2. เล่มหลักสูตร ประกอบด้วย

 2.1 แบบในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ

 2.2 แบบ มคอ.2

  2.3 แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่/ปรับปรุงรายวิชา   (ถ้ามี)

– ระดับปริญญาตรี : ใหม่ (วช.มก. 1-1)

                       : ปรับปรุง (วช.มก. 1-2)

– ระดับบัณฑิตศึกษา : ใหม่ (วช.มก. 2-1)

                          : ปรับปรุง (วช.มก. 2-2)

รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

 2.4 คำสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

องค์ประกอบตามที่ประกาศเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่างน้อย 2 คน กรณีมีองค์การวิชาชีพกำกับ อย่างน้อย 1 คน)

 2.5 บรรณานุกรม

ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน รูปแบบตามมาตรฐานสากล (ตามแนวทางที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด) ระยะเวลาของผลงานที่ตีพิมพ์ภายใน 5 ปี

 2.6 ภาคผนวก

 

 2.6.1 กรณีมี มคอ.1 แนบตารางเปรียบเทียบ รายวิชา

กรณีกำหนดรายวิชาแตกต่างจากที่ มคอ. 1 กำหนด

 2.6.2 แนบ MOU หรือหนังสือข้อตกลง

กรณีมีความร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ

 2.6.3 เค้าโครงรายวิชา

ประกอบการเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่/ขอปรับปรุงรายวิชา

    2.6.4 แผนภูมิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ระดับภาควิชา)

 

3. สิ่งที่ต้องส่งมาด้วย

 

 3.1 รายงานวิจัยสถาบัน / มคอ.7 (กรณีกรอกข้อมูลครบทุกเรื่องรวมทั้งวิจัยสถาบันแล้ว)

 

– ส่งฉบับคัดย่อและฉบับเต็ม 1 ชุดหลักสูตร 

– หัวข้อวิจัยให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ

– มคอ.7 (กรอกข้อมูลครบทุกเรื่อง) แทนรายงานวิจัยสถาบัน

 3.2 แผ่นบันทึกข้อมูลตามข้อ 1-3

File :  word และ pdf และ scan เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 3.3 แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการศึกษา มก. แล้ว ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ฝ่ายบริการฯ เมนู “แบบฟอร์ม

หมายเหตุ : การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ให้ใช้แบบ สมอ. 08 เป็นการปรับปรุงในระดับรายวิชา อาทิ การเปลี่ยนชื่อรายวิชา การเปลี่ยนรหัสวิชา การเพิ่มรายวิชาเลือก และการปรับคำอธิบายรายวิชา โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ


1 AttachmentDOCXเอกสารที่ต้องส่งพร้อมหลักสูตรปรับปรุง_8มิย60.docx(21 KB)
ตารางเวลาแผนงานการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา

ตารางเวลาแผนงานการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา แสดงปีที่หลักสูตรอนุมัติ และปีที่เสนอมหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตามรอบระยะเวลา การปรับปรุงหลักสูตร 5 ปี (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558)


1 AttachmentPDFtable_curri_invised_2558.pdf(68.4 KB)

ขั้นตอนการเปิดหลักสูตรใหม่

รายการเอกสารประกอบ เพื่อเสนอประกอบการพิจารณาขออนุมัติ “หลักสูตรใหม่”

  1. รายการเอกสารที่ต้องเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาเปิดหลักสูตรใหม่ (ดู “คำแนะนำในการจัดทำหลักสูตร” เว็บไซต์ http://eduserv.ku.ac.th/index.php?method=curriculum)
  2. การเรียงลำดับเอกสาร ดังนี้

 

รายการเอกสาร 

หมายเหตุ 

(ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ฝ่ายบริการฯ เมนู “แบบฟอร์ม”) 

1. แบบรายงานฯ มคอ.01-06

รูปแบบตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

 

2. เล่มหลักสูตร ประกอบด้วย

 2.1 แบบ มคอ.2

 2.2 แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่

– ระดับปริญญาตรี : ใหม่ (วช.มก. 1-1)

– ระดับบัณฑิตศึกษา : ใหม่ (วช.มก. 2-1)

รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

 2.3 คำสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

องค์ประกอบตามที่ประกาศเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่างน้อย 2 คน กรณีมีองค์การวิชาชีพกำกับ อย่างน้อย 1 คน)

 2.4 บรรณานุกรม

ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน รูปแบบตามมาตรฐานสากล (ตามแนวทางที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด) ระยะเวลาของผลงานที่ตีพิมพ์ภายใน 5 ปี

 2.5 ภาคผนวก

 

 2.5.1 กรณีมี มคอ.1 แนบตารางเปรียบเทียบ รายวิชา

กรณีกำหนดรายวิชาแตกต่างจากที่ มคอ. 1 กำหนด

 2.5.2 แนบ MOU หรือหนังสือข้อตกลง

กรณีมีความร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ

 2.5.3 เค้าโครงรายวิชา

ประกอบการเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่

    2.5.4 แผนภูมิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ระดับภาควิชา)

 

3. สิ่งที่ต้องส่งมาด้วย

 

 3.1 รายงานวิจัยสถาบัน

 

– ส่งฉบับคัดย่อและฉบับเต็ม 1 ชุดหลักสูตร 

– หัวข้อวิจัยให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ

 3.2 แผ่นบันทึกข้อมูลตามข้อ 1-3

File :  word และ pdf และ scan เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 3.3 แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการศึกษา มก. แล้ว ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ฝ่ายบริการฯ เมนู “แบบฟอร์ม

 1. หมายเหตุ : การเสนอหลักสูตรใหม่ จะต้องได้รับอนุมัติบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา จากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว

1 AttachmentDOCXเอกสารที่ต้องส่งพร้อมหลักสูตรใหม่_8มิย60.docx(20.2 KB)

คำแนะนำในการจัดทำหลักสูตร

คู่มือการจัดทำเล่ม มคอ.2 (หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา)

ตัวอย่างการพัฒนาหลักสูตร


1 AttachmentPDFคำแนะนำการจัดทำ_มคอ-เกณฑ์มาตรฐาน2558_29สค60.pdf(2.31 MB)
การปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติม “แบบฟอร์มบรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ”

1. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือหรือบทความวิชาการ

 

H

 

1

 

..

2. ผลงานวิจัย

 

 

L

 

0.4

M

.. 

0.8 

 

 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

 

 

 

 

 

4.  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

 

 

 

 

….

 

 

 

(ปรับแก้ไขแบบฟอร์ม เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. ในการประชุมครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 

 


2 AttachmentsDOCXเปลี่ยนแบบฟอร์มบรรณานุกรม30112561.docx(21.1 KB)PDFเปลี่ยนแบบฟอร์มบรรณานุกรม30112561.pdf(911 KB)
ตัวอย่างการพิมพ์ปกหลักสูตรฉบับส่ง สกอ.

ตัวอย่างการพิมพ์ปกหลักสูตรฉบับสง สกอ. (ปกแข็งสีขาว)

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ด้านล่าง


1 AttachmentPDFหน้าปกหลักสูตร_ส่ง_สกอ.pdf(275 KB)
คำแนะนำการพิมพ์บรรณานุกรม

คำแนะนำการพิมพ์บรรณานุกรม 


2 AttachmentsPDFคำแนะนำการพิมพ์บรรณานุกรม.pdf(1.37 MB)PDFExam_Bibliography_2558.pdf(807 KB)

About ฝ่ายบริการการเรียนการสอน

ฝ่ายบริการการเรียนการสอน