โครงสร้างข้อมูลและการกำหนดรหัส

รหัส คณะ สาขา โครงการ ทปอ. (TCAS)

รูปแบบการกำหนดรหัส ทปอ. ขนาด 11 หลัก

รูปแบบการกำหนดรหัส ทปอ. เป็นรหัสขนาด 11 หลัก ประกอบด้วยฟิลด์ข้อมูล 5 ส่วน ดังภาพต่อไปนี้

รหัส ทปอ. นี้มีไว้เพื่อส่งให้ ทปอ. เพื่อเผยแพร่ให้ ผู้สมัครเรียนผ่านทาง ทปอ. จองสิทธิ์ เมื่อผู้สมัครจองสิทธิ์เข้าเรียนไว้ที่ คณะ สาขา อะไรก็ตาม ทปอ. จะส่งรายชื่อผู้จงสิทธิ์เหล่านั้นกลับมาให้ทางมหาวิทยาลัย ซึ่งทางสำนักทะเบียนฯ จะต้องจับคู่รหัส ทปอ. กลับเข้ามาเป็นรหัสตามมาตรฐานของสำนักทะเบียนฯ อีกครั้งเพื่อให้สามารถรายงานได้ว่า คณะ สาขา โครงการ แต่ละกลุ่มมีผู้สมัครเข้ามาเป็นจำนวนคนเท่าใด

รูปแบบไฟล์ ทปอ. สำหรับกำหนดรหัสคณะ สาขา

รูปแบบไฟล์ ทปอ. สำหรับกำหนดรหัสคณะ สาขา เป็นไฟล์ Excel มีชีตสำคัญอยู่ 2 ชีต คือ 

1. ชีตสำหรับรหัสแบบมีโครงการกำกับ

2. ชีตสำหรับรหัสแบบไม่มีโครงการกำกับ

ในการรับเข้ารอบ 1-2 มีตัวอย่างการกำหนดรหัสลงไปในชีต Excel ของ ทปอ. เป็นดังภาพต่อไปนี้

ในการรับเข้ารอบ 3-4 มีตัวอย่างการกำหนดรหัสลงไปในชีต Excel ของ ทปอ. เป็นดังภาพต่อไปนี้

ชีต Excel ที่เก็บรหัสเหล่านี้จะส่งกลับไปให้ ทปอ. เผยแพร่ผ่านทางหน้าเว็บ เพื่อให้ผู้สมัครเข้าเรียน มาจองสิทธิ์ ต่อไป

ตัวอย่างของรหัส ทปอ. และความหมายข้อมูล

ตัวอย่างการกำหนดรหัส ทปอ. 11 หลัก

ภาพต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการกำหนดรหัส ทปอ. 11 หลัก

ในภาพดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า รหัส 00236010031 ประกอบด้วย

002 = มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

36 = โครงการ โอลิมปิกวิชาการ

01 = วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตร

003 = สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร (ภาคปกติ)

1 = ภาคปกติ

รูปแบบไฟล์ ทปอ. สำหรับกำหนดรหัสคณะสาขา

ไฟล์ที่เป็น Excel ชีตของ ทปอ. มีโครงสร้างข้อมูลดังนี้

โครงสร้างข้อมูลของชีตกำหนดรหัส ทปอ.

รูปแบบชีต โครงการทั้งหมด

รูปแบบชีต สาขา ทั้งหมด (รวมส่วน GAT/PAT)

รูปแบบชีตสำหรับการรับ TCAS รอบที่ 3

รูปแบบชีตสำหรับการรับ TCAS รอบที่ 4

ตัวเลือก กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่อยู่ในบริเวณชีตการรับรอบที่ 4

การขออ่านข้อมูลบัตรประชาชน ผิดกฏหมายหรือไม่ อย่างไร

การอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนด้วยเครื่องอ่านบัตร

การเข้าถึงข้อมูลจากบัตรประชาชนโดยเจ้าหน้าที่รัฐ มี 2 แบบคือ

1. ขออ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนโดยตรง โดยผู้ถือบัตรมาเป็นเจ้าของบัตร 

2. เข้าถึงข้อมูลประชาชนโดยผ่านระบบทะเบียนราษฏร์ของกรมการปกครอง

วิธีการที่ 1 ถ้าผู้ถือบัตรมาเป็นเจ้าของบัตร การขอบัตรมาเสียบเครื่องอ่านบัตร และผู้ให้บัตรยอมให้ ถือว่าได้รับการยินยอมโดยเจ้าของบุคคลนั้น ผู้อ่านบัตรจึงมีสิทธิอ่านข้อมูลเบื้องต้นจากบัตร อันได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ ภาพถ่ายหน้าบัตร เทียบเท่ากับที่เห็นบนหน้าบัตร ซึ่งถือว่าเป็นการยินยอมโดยผู้ถือบัตรเองและไม่ผิดกฏหมายแต่อย่างไร อย่างไรก็ตามการนำข้อมูลบุคคลตามหน้าบัตรไปบันทึกเก็บไว้และปล่อยให้รั่วไหลไปและก่อให้เกิดการละเมิดตัวบุคคล ผู้บันทึกข้อมูลเก็บไว้มีความรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาตามที่กฏหมายกำหนด ดังนั้นจะเห็นว่าการอ่านข้อมูลจากบัตรไม่ผิดถ้าเจ้าของบัตรยินยอม แต่การเอาข้อมูลจากบัตรไปใช้งานต่อในธุรกรรมอื่นที่เจ้าตัวไม่ยินยอมถือว่าผิด

วิธีการที่ 2 ผู้ที่เข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฏร์จะต้องยื่นหนังสือขอเข้าใช้จากกรมการปกครอง โดยให้หน่วยงานเป็นผู้ส่งเรื่อง และยืนยันตอบรับอย่างเป็นทางการ โดยระบบคอมพิวเตอร์ที่นำมาเข้าถึงทะเบียนราษฏร์มีหน้าที่เก็บล็อก (Log) บันทึกไว้ตลอดเส้นทางว่าใครเป็นผู้มาดึงข้อมูลทะเบียนราษฏร์ไปเปิดดูและใช้งาน เพื่อให้ยืนยันได้ตลอดเวลา หากมีการละเมิดตัวบุคคลและหน่วยงานต้องรับผิดทางแพ่งหรืออาญา

About ฝ่ายบริการการเรียนการสอน

ฝ่ายบริการการเรียนการสอน