นิสิตปัจจุบัน

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษาก่อนหน้า จะต้องทำอย่างไร?

1. ให้นิสิตดาวน์โหลดคำร้องทั่วไปที่นี่ 

2. กรอกแบบฟอร์มดังกล่าว ให้อ.ที่ปรึกษา  หัวหน้าภาค และคณบดี ลงนาม

หนี้ค้างชำระ
การลงทะเบียน
การเพิ่ม-ถอนรายวิชา

About ฝ่ายบริการการเรียนการสอน

ฝ่ายบริการการเรียนการสอน