ลงทะเบียน ตารางเรียนและสอบ

ตารางสอบ

ตารางสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ตรวจสอบตารางสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบปลายภาค(ไล่) ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบไล่-ประจำภาคปลาย-ปีการศึกษา-2561-วิทยาเขตบางเขน

สอบซ้ำซ้อน

ยื่นผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ

ยื่นผลคะแนนสอบ O-Net สำหรับนิสิตปี 1

คะแนนสอบ O-Net สำหรับนิสิตปี 1 

ยื่นผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (ปี 3 , ปี 4)

ยื่นผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (ปี 3 , ปี 4)

การลงทะเบียน 6

การลงทะเบียนล่าช้า

ขั้นตอนการลงทะเบียนล่าช้า

ปริญญาตรี

1. นิสิตเขียนใบคำร้องฯ ขอคืนสภาพนิสิต (พร้อมชำระเงิน 500 บาท)

2. นิสิตเขียนใบคำร้องฯ ขอลงทะเบียนล่าช้า

3. แนบใบ KU 1 (คิดค่าปรับเป็นรายวัน)  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://registrar.ku.ac.th/download/ku1-registration-form/ 

4. ผ่าน อ.ที่ปรึกษา / อ.ประจำวิชา / ภาควิชา / หน.ภาควิชา / คณบดีอนุมัติ

* ยื่นที่คณะต้นสังกัดของนิสิต

ปริญญาโท

1. นิสิตเขียนใบคำร้องฯ ขอคืนสภาพนิสิต (พร้อมชำระเงิน 3,000 บาท)

2. นิสิตเขียนใบคำร้องฯ ใบ บว.01

3. แนบใบ KU 1 (คิดค่าปรับเป็นรายวัน)  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://registrar.ku.ac.th/download/ku1-registration-form/ 

4. ผ่าน อ.ที่ปรึกษา / อ.ประจำวิชา / ภาควิชา / หน.ภาควิชา / คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ

* ยื่นที่บัณฑิตวิทยาลัย

ลงทะเบียนข้ามวิทยาเขต / ข้ามสถาบัน

ลงทะเบียนข้ามวิทยาเขต / ข้ามสถาบัน

การคัดชื่อออก

คำถามที่พบบ่อย

1. นิสิตจะสิ้นสุดสถานภาพด้วยการคัดชื่อออกเมื่อใด

    ตอบ  หลังจากเปิดไปแล้ว 2 สัปดาห์

2. นิสิตจะสิ้นสุดสถานภาพด้วยการคัดชื่อออก 4 ข้อ ดังนี้

    ตอบ  1) ตามข้อ 26.4.6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ความว่า นิสิตผู้ใดไม่ลงทะเบียนเรียนรักษาสถานภาพให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์แรกนับแต่วันเปิดภาพเรียน เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากคณบดีเจ้าสังกัดนิสิต

             2) ตามข้อ 26.4.8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ความว่า ดำรงสถานภาพนิสิตครบกำหนด 2 เท่าของจำนวนภาคการศึกษาปกติที่จำเป็นต้องศึกษา

             3) ตามข้อ 26.4.9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ความว่า นิสิตผู้ใดมีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 ยกเว้นภาคการศึกษาแรกของนิสิตใหม่

             4) ตามข้อ 26.4.10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ความว่า นิสิตผู้ใดมีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.75 เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาแรกของนิสิตใหม่

3. เมื่อสถานภาพสิ้นสุดลงด้วยการคัดชื่อออก นิสิตสามารถขอคืนสถานภาพได้หรือไม่

    ตอบ  นิสิตสามารถขอคืนสถานภาพได้กรณีเดียวเท่านั้น คือ ไม่ลงทะเบียนเรียนหรือไม่ลงทะเบียนรักษาสถานภาพให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์แรก นับแต่วันเปิดภาคเรียน เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากคณบดีเจ้าสังกัดนิสิต

4.    

เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน

 

ปริญญาตรี

1. นิสิตเขียนคำร้องทั่วไป

2. แนบเอกสาร KU 3   สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://registrar.ku.ac.th/download/ku3-add-drop-form/

3. ยื่นเอกสารผ่าน อ.ที่ปรึกษา / อ.ประจำวิชา / ภาควิชา / หน.ภาควิชา / คณบดีอนุมัติ

* นิสิตยื่นเอกสารที่คณะต้นสังกัด

 

ปริญญาโท

1. นิสิตเขียนใบ บว.01 

2. แนบเอกสาร KU 3   สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://registrar.ku.ac.th/download/ku3-add-drop-form/

3. ยื่นเอกสารผ่าน อ.ที่ปรึกษา / อ.ประจำวิชา / ภาควิชา / หน.ภาควิชา / คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ

* นิสิตยื่นเอกสารที่บัณฑิตวิทยาลัย

 
ลาพักการศึกษา / ลาออก

ขั้นตอนการลาพักการศึกษา

1. นิสิตเขีนนคำร้อง ลาพักการศึกษา  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/2viHitm

2. ยื่นเอกสารผ่าน อ.ที่ปรึกษา / อ.ประจำวิชา / ภาควิชา / หน.ภาควิชา / คณบดีอนุมัติ  (กรณีลงรายวิชา)

3. ยื่นเอกสารผ่าน อ.ที่ปรึกษา / ภาควิชา / หน.ภาควิชา / คณบดีอนุมัติ  (กรณีรักษาสถานภาพ)

* ยื่นคำร้องที่คณะต้นสังกัด

3. เมื่อผ่านคณบดีต้นสังกัดอนุมัติ นำใบคำร้องส่งที่ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก สำนักทะเบียนและประมวลผล

ลาออกจากการศึกษา

1. นิสิตเขีนนคำร้อง ลาออก  (แบบฟอร์มตามคณะต้นสังกัด)
2. แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
3. เมื่อผ่านคณบดีต้นสังกัดอนุมัติ นำใบคำร้องส่งที่ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก สำนักทะเบียนและประมวลผล

ลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต

ขั้นตอนลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต

ตารางเรียน 3

ขอเปิด-ปิด รายวิชาเพิ่มเติม

ขั้นตอนการขอเปิด-ปิด รายวิชาเพิ่มเติม

ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน

ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน

ตรวจสอบรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 คน / วิชาที่ไม่มีนิสิตลงทะเบียน

ตรวจสอบรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 คน

About ฝ่ายบริการการเรียนการสอน

ฝ่ายบริการการเรียนการสอน