การขอเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตจากรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่เคยเป็นผู้เรียนของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สามารถสอบผ่านและได้รับโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกวิทยาเขต ผ่านช่องทางโควตาพิเศษของโครงการฯ และช่องทางการรับเข้าอื่น ๆ ทุกช่องทางการรับเข้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตที่เคยเป็นผู้เรียนของโครงการเรียนล่วงหน้า ตั้งแต่รุ่นที่ 14 (พ.ศ. 2562) เป็นต้นไปทุกคน ไม่ว่าจะเข้าศึกษาผ่านทางโควตาพิเศษของโครงการ หรือช่องทางศึกษาอื่น ๆ รวมถึงนิสิตที่ไม่ได้เข้าศึกษาต่อเนื่องจากระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือนิสิตที่ลาออกจากการเป็นนิสิต/นักศึกษา แล้วสอบเข้าใหม่ สามารถขอเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตจากรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีแต้มคะแนน 2.0 (ระดับคะแนน C) ขึ้นไป และยังไม่หมดอายุ 3 ปีปฏิทินได้ ตามขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: ในข้อคำถาม-คำตอบนี้ จะไม่รวมถึงกรณีการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตเข้าสู่ธนาคารหน่วยกิตของหลักสูตร วท.บ. ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในกรณีดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. พิมพ์ผลการเรียนจากหน้าประกาศผลการเรียนของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โปรดทราบว่าผลการเรียนที่สามารถเทียบโอนได้จะต้องมีแต้มคะแนน 2.0 (ระดับคะแนน C) ขึ้นไป หากผลการเรียนมีแต้มคะแนนน้อยกว่านี้ นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ ไม่สามารถเทียบโอนได้
  1. รุ่นที่ 14 รอบที่ 1: คลิกที่นี่
  2. รุ่นที่ 14 รอบที่ 2: คลิกที่นี่
 2. ติดต่อที่ภาควิชา สาขาวิชา หรือโครงการที่นิสิตสังกัด เพื่อประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเจ้าสังกัดของนิสิต เนื่องจากแต่ละหลักสูตรจะมีรายวิชาที่จะรับการเทียบโอนแตกต่างกัน (หากไม่มีรายวิชาในหลักสูตรตรงกับรายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้จากโครงการเรียนล่วงหน้า นิสิตอาจเลือกเทียบโอนเป็นรายวิชาเลือกเสรี โดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร (ดูรายละเอียดในส่วนถัดไป))
 3. ติดต่องานบริการการศึกษา งานทะเบียนนิสิต หรือส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นในสังกัดคณะเจ้าสังกัดของนิสิต เพื่อดำเนินการทำคำร้องขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต โดยแนบหลักฐานจากข้อที่ 1 และสำเนาแผนการเรียนของนิสิตที่ได้จากข้อที่ 2 เสนออาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา และเสนอคณบดีเจ้าสังกัดของนิสิตเป็นผู้อนุมัติ โดยไม่ต้องส่งเรื่องมายังโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ/หรือ คณะวิชาเจ้าสังกัดรายวิชา (เช่น คณะวิทยาศาสตร์)
 4. กรณีที่นิสิตได้รับการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่นิสิตจะขอเทียบโอน จากสำรับวิชาที่หน่วยทะเบียนประจำวิทยาเขตกำหนดให้ นิสิตจะต้องดำเนินการขอถอนรายวิชาที่นิสิตจะเทียบโอนให้เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในปฏิทินการศึกษาของวิทยาเขตที่นิสิตสังกัด ก่อนยื่นคำร้องขอเทียบรายวิชาถึงหน่วยทะเบียนประจำวิทยาเขตที่นิสิตสังกัด หากนิสิตไม่ถอนการลงทะเบียนเรียน หน่วยทะเบียนประจำวิทยาเขตจะไม่สามารถนำเข้าผลการเรียนและหน่วยกิตที่นิสิตขอเทียบโอนจากโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้
 5. นิสิตยื่นคำร้องฯ ที่คณบดีอนุมัติแล้วที่หน่วยทะเบียนประจำวิทยาเขตที่นิสิตสังกัด (ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 หากหน่วยทะเบียนประจำวิทยาเขตที่นิสิตสังกัดกำหนดให้ส่งคำร้องผ่านช่องทางออนไลน์ ให้นิสิตดำเนินการตามประกาศของหน่วยทะเบียนประจำวิทยาเขตกำหนด) ทั้งนี้ ต้องดำเนินการยื่นคำร้องถึงหน่วยทะเบียนประจำวิทยาเขตที่นิสิตสังกัดไม่เกินวันที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่านิสิตสละสิทธิ์ในการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตจากรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 6. ผลการเรียนและหน่วยกิตที่นิสิตขอเทียบโอนจากโครงการเรียนล่วงหน้า จะปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลการเรียนของภาคการศึกษาแรกที่นิสิตเข้าศึกษา และนำมาคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมรายภาค (sem. G.P.A.) และคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (cum. G.P.A.) ต่างจากกรณีเทียบโอนแบบอื่น ๆ อาทิ เทียบโอนจากกรณีลาออกและเข้าศึกษาใหม่ หรือถูกคัดชื่อออกเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ถึงเกณฑ์ที่ข้อบังคับการศึกษากำหนด

ตารางแสดงอายุผลการเรียนที่สามารถขอใช้สิทธิ์ได้

รุ่นที่พ.ศ.ปีการศึกษาที่เทียบโอนได้ *วันหมดอายุผลการเรียน
1425622563 – 256531 ธ.ค. 2565
1525632564 – 256631 ธ.ค. 2566

หมายเหตุ:

* ต้องดำเนินการเทียบโอนให้แล้วเสร็จภายในกำหนดการของภาคการศึกษาแรกที่นิสิตเข้าศึกษา (เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

** รุ่นที่ 1-13 เป็นการเรียนการสอนแบบห้องเรียน ผลการเรียนไม่อยู่ในเกณฑ์อายุผลการเรียน 3 ปีปฏิทินได้

กรณีที่ต้องการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องที่มีเงื่อนไขรายวิชาพื้นฐานในภาคการศึกษาแรก

นิสิตที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่อเนื่องที่มีเงื่อนไขรายวิชาพื้นฐาน (เช่น 01403115 เคมีพื้นฐาน II ซี่งต่อจาก 01403113 เคมีพื้นฐาน I) สามารถลงทะเบียนเรียนได้หลังจากที่ขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่นิสิตจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์โดยวิธีการปกติได้ (เนื่องจากผลการเรียนจะปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาแรก ทำให้ระบบตรวจสอบเงื่อนไขไม่อนุญาตให้ดำเนินการลงทะเบียนเรียน) โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1. นิสิตต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิตเพื่อขออนุญาตในการลงทะเบียนเรียน (อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิตมีสิทธิ์ในการอนุญาตหรือระงับแผนการลงทะเบียนเรียนของนิสิตได้ตามความเหมาะสม)
 2. นิสิตต้องดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตของรายวิชาที่เป็นรายวิชาพื้นฐานของรายวิชาที่นิสิตจะขออนุญาตลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้น
 3. นิสิตยื่นคำร้อง “ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องจากรายวิชาพื้นฐานที่เทียบโอนจากโครงการเรียนล่วงหน้าฯ” พร้อมแนบแบบฟอร์ม KU 3 ผ่านอาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา และเสนอคณบดีเจ้าสังกัดของนิสิตเป็นผู้อนุมัติ หลังจากนั้นนิสิตยื่นคำร้องต่อหน่วยทะเบียนประจำวิทยาเขตที่นิสิตสังกัด เพื่อดำเนินการลงทะเบียนเรียนต่อไป
 4. หากนิสิตเปลี่ยนใจขอยื่นคำร้องยกเลิกการเทียบโอนรายวิชาพื้นฐานจากโครงการเรียนล่วงหน้าในภายหลัง นิสิตจะต้องถอนรายวิชาต่อเนื่องตามไปด้วยพร้อมกัน มิฉะนั้นจะถือว่าผลการเรียนของรายวิชาต่อเนื่องเป็นโมฆะ

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง